Uɣal ɣer tatoeba.org

Isteqsiyen i d-yettuɣalen

Amek ilaq ad geɣ ma ur ssawḍeɣ ara ad qqneɣ?

Ԑreḍ ad tettekkiḍ ɣef "Cfu fell-i" uqbel ad teskecmeḍ isem-ik/m n useqdac d wawal-ik/m uffir. Ma tettmagareḍ-d dima uguren n tuqqna deg temhelt-a, εreḍ ad tsefḍeḍ tazarkatut d yinagan n tuqqna. Aten-a kra n yemniren :

Ma mazal tesεiḍ uguren, azen-d imayl i terbaεt n Tatoeba (team@tatoeba.org), ini-d acu-t yiminig-ik/m tefkeḍ-d ttfaṣil-iḍen izemren ad ilin d ixutar.

Iwacu i d-ttbinent kra n tsuqilin s uciban?

Tisuqilin ticibanin d tisuqilin tirusridin. Meḥsub d tisuqilin n tsuqilin, mačči d tisuqilin n tefyirt tagejdant (tafyirt tagejdant tura s yisekkilen imeqqranen).

Neskan-itent-id acku zemrent ad nefεent, maca ilaq ad tḥadreḍ, zemren yinumak-nsent ad mgirden ɣef win n tefyirt tanaṣlit.

Ma tella tefyirt tezmer ad tesεu aṭas n tsuqilin, zemreɣ ad d-ssuqleɣ s tsuqilin-nni merra?

Akken i k/m-yehwa kan.

Ma twalaḍ tella kra n tsuqilt ara yelhun ugar, d tin kan i tzemreḍ ad ternuḍ. Ma twalaḍ tif xir ma terniḍ akk tisuqilin, tzemreḍ ad ternuḍ tisuqilin akk izemren ad ilint.

Ma twalaḍ tisuqilin-nni yakk sεant inumak maca tεeddzeḍ ad tent-ternuḍ yal tikelt (iban akken ara tili) ihi xtir s ugacur kan, neɣ ẓer kečč/kemm anti tisuqilin i tesmenyifeḍ i tmerniwt.

Ur neḥwaǧ ara ad tili yal tafyirt tettwasuqel s yal talɣa izemren ad tili. Acu d axatar ɣer ɣur-neɣ, d akurpus s umata-s i ilaqen ad d-yejmel akk talɣiwin izemren ad ilint.

Amedya, yella deg teglizit wawal "you", dɣa awal-a yezmer ad yettwasuqel s waṭas iberdan deg tutlayin-iḍen. I tin usishel, ad neddem snat n talɣiwin, tin n wasuf, d tin n usget. Deg tegnit am ta, nebɣa kan ad netḥeqq belli, ma drus, tettwasuqel yiwet n tefyirt deg talɣa n wasuf u ma drus tettwasuqel yiwet n tefyirt deg talɣa n usget. Ihi ma tufiḍ yiwen ur d-yessuqel s talɣa n wasuf, tzemreḍ ad tt-id-ternuḍ (akken daɣen ma d talɣa n usget). Ma tufiḍ tella talɣa ur newwi lḥeqq-is akken ilaq zdat tayeḍ, tzemreḍ ad tesnirfeḍ talɣa-nni ixuṣṣen, akken ara yili lmizan yelhan gar-asent.

Iwacu ur ẓerreɣ ara tisuqilin akk i nwiɣ ad ẓreɣ?

Ma tuɣ tgiḍ amazrar n yengalen n tutlayt deg iɣewwaren-ik/m, Tatoeba ur d-yeskan ala tisuqilin yellan s tutlayin i tεeyyneḍ. Eǧǧ iger d ilem ma tebɣiḍ ad d-banent tsuqilin s tutlayin akk.

Iwacu i d-ttbinent kra n tsuqilin s uzeggaɣ?

Tifyar tizeggaɣin d tid ur nettwaqbel. Ad yili ur qudrent ara izerfan umeskar neɣ deg-sent aɣbel-iḍen.

Ur ilaq ara ad tent-tessuqleḍ.

Tella tefyirt ur necriḍ s tutlayt ilaqen. Amek zemreɣ ad tt-seggmeɣ?

Ma d agrudem-nni yezwaren i tesseqdaceḍ, tekki ɣef teyqunt n tutlayt (s umata, d annay) tekki deg zelmeḍ n tefyirt tferneḍ tutlayt iwulmen deg umuɣ imebren. Ma d agrudem amaynu i tesseqdaceḍ, tekki ɣef "ẓreg" (ɣur ustilu-nni). Ma ur teẓriḍ ara ma d agrudem aqdim neɣ ajdid i tesseqdceḍ, kcem ɣer usebter-ik/m "Iɣewwaren" tmuqleḍ ma termed textirt yellan ɣer tama n uḍris "Ssken-d tifyar s ugrudem amaynu".

Amek zemreɣ ad rnuɣ iṭagen i tefyirt?

Akken ad ternuḍ iṭagen, ilaq ad tiliḍ d imtekki amusnaw.

Ẓer amagrad : imtekkiyen imusnawen

Amek zemreɣ ad d-ssutreɣ tutlayt tamaynut?

=> Ẓer amagrad : asuter n tutlayt tamaynut

Ma ttekkaɣ s tcinwat, ilaq-iyi ad sqedceɣ isekkilen iḥerfiyen neɣ imensayen?

Tzemreḍ ad tesqedceḍ wid i k/m-yehwan. Nesεa ttawil ara yerren isekkilen iḥerfiyen d imensayen neɣ imensayen d iḥerfiyen s wudem awurman.

Akken ara tiliḍ tesnirimeḍ tifyar, ma tesbudaḍ tafyirt tacinwat d tin i d tagejdant, ad twaliḍ tayqunt d zzyada nnig tefyirt.

  • traditionalimensayen
  • simplifiediḥerfiyen

Ddaw yal tafyirt tacinwat, ad twaliḍ daɣen tira-s s upinyin, ma seddaw upinyin-nni d talɣa-s taḥerfit neɣ tamensayt.

Tzemreḍ ad tesnirmeḍ tifyar n tcinwat akken ad teẓreḍ amek i gant.

Amek zemreɣ ad kkseɣ amiḍan-iw?

=> Ẓer amagrad : tukksa n umiḍan

Yettak-d Tatoeba agrudem i usihel - API?

Uhu, ur d-yettak ara (mazal).

D asḥissef imi ur nesεi ara lbenyan amedda iwulmen i usizdeɣ n ugrudem usihel azayez. D acu, ɣas rmes-d yid-neɣ akken ad ɣ-d-tiniḍ ma d ayen ara k/m-iεeǧben.

Skud rennun-d wid i ɣ-d-yessuturen, ahat ad yili kra ara nebdu, dɣa s lferḥ ara nḥess i wugar n ttfaṣil yerzan ayen teḥwaǧeḍ i usnas/usenfaṛ-ik/m.

Ssya ɣer din, d acu tzemreḍ ad tgeḍ, ssader-d tifyar-nneɣ seg usebter Isidren tebnuḍ-d syin agrudem-ik/m n usihel.

Bɣiɣ lemmer ad ssqedceɣ isefka n Tatoeba i usenfaṛ-iw. Amek zemreɣ ad geɣ tufkin?

I isefka iḍrisanen

Deg llsas, ilaq-ak/m kan ad taruḍ anda kra belli kra seg/akk tefyar-ik/m kkant-d seg Tatoeba, ad ternuḍ ad tgeḍ assaɣ ɣer https://tatoeba.org, u ad d-tiniḍ belli isefka n Tatoeba mmugen s CC-BY 2.0 FR.

Hatan umedya n tufkin yelhan : https://www.clozemaster.com/about#where-are-the-sentences-from

I isefka imeslawen

Akurpus-nneɣ ameslaw deg-s tasellumt wissiεen ugar n turagin ur neqqim kan deg tin n CC-BY. Ilaq ihi ad terreḍ mliḥ ddhen ɣer umeslaw i tesseqdaceḍ, ladɣa ma yella usenfaṛ/asnas-ik/m d win n tnezzut.

Tzemreḍ ad tmuqleḍ turagt n yal asekles ameslaw s yifuyla i d-nessufuɣ s yisem "Tifyar yesεan imeslawen" deg usebter-nneɣ Isidren.

La k/em-nettwellih ad d-tbedreḍ isem useqdac n yal aεeggal iwumi tesqedceḍ ameslaw-is, akked turagt i xtaren.

Hatan umedya n tufkin :

Imeslawen akk ttekken-d seg Tatoeba (https://tatoeba.org), swaswa, sɣur iεeggalen-a n Tatoeba : 
   - AseqdacA (turagt : CC-BY-SA)
   - AseqdacB (turagt : CC-BY-NC)

   - AseqdacC (turagt : CC-BY)

Anda i zemreɣ ad d-ssadreɣ isefka imeslawen?

Tura akka, yella yiwen n webrid kan i usader n yimeslawen, ilaq ad d-tawiḍ yal afaylu umslaw weḥd-s. Ur nesεi ara afaylu ameqqran ZIP ideg llan akk yimeslawen-nneɣ.

Nesεa yiwen kan n ufaylu ZIP i teglizit, iwumi qqaren tatoeba_audio_eng.zip, d afaylu n 3,8 GB i d-neslul deg wember 2017 mi ɣ-t-id-yessuter usenfaṛ Common Voice yebɣan ad d-yebder isefka-nneɣ deg usebter-is Datasets.

Ma tebɣiḍ kra ileqmen ugar neɣ s tutlayin nniḍen, ilaq ad tgeḍ iskripten, s useqdec n yifuyla n usebter-nneɣ Isidiren, swaswa, deg teḥricin-a :

  • " Tifyar yesεan imeslawen" : akken ad tesεuḍ asulay n tefyar akk yesεa imeslawen
  • "Tifyar" : akken ad teẓreḍ acu d tutlayt n yal tafyirt

Mi ifat tesεiḍ tutlayt d usulay, URL iss ara d-tessadreḍ afaylu umeslaw d https://audio.tatoeba.org/sentences/{lang}/{id}.mp3

I umday : https://audio.tatoeba.org/sentences/eng/7347611.mp3

Tamawt : ma tettedduḍ ad tesqedceḍ isefka-ya deg yiwen seg isenfaṛen/isnasen-ik/m, err turagt-a di lbal-ik/m, ma ulac aɣilif!

Amek zemreɣ ad d-ssadreɣ tifyar d tsuqilin i d-qesdeɣ?

Seg usebter n Isidren, tzemreḍ ad d-tessadreḍ akk tefyar s tutlayin akk, neɣ tifyar s tutlayt i tebɣiḍ. Tzemreḍ daɣen ad d-tessadreḍ assaɣen n tsuqilin n tefyar akk. Maca aya ahat d ayen ur k/em-nneffeε ala ma tessneḍ-as i tira s wangal.

Deg usmel ManyThings.or, ad tafeḍ tigrummiwin n tefyar s teglizit d tsuqilin-nsent ɣer tutlayin-iḍen, i d-ijmeε yiwen uεeggal n Tatoeba.

Ma tessneḍ-as i uẓrag s wangal n Python, tzemreḍ ad tesqedceḍ asenfaṛ Tatoeba Playground deg GitHub akken ad d-tawiḍ tifyar d tsuqilin yeddan d tewtilin i tebɣiḍ.

Ahat ad tizmireḍ daɣen ad d-tafeḍ iskripten ixeddmen yakan ayen tebɣiḍ. Haten-a kra n yimedyaten unadi deg Google i tzemreḍ ad tgeḍ akken ad d-tafeḍ iskripten-a :

Tzemreḍ daɣen ad tmuqleḍ lxiḍ-nneɣ umeslay Google icudden. Ma turiḍ kra n uskript i tebɣiḍ ad tebḍuḍ, ɣas azen-d tiririt i lxiḍ-a.


Imagraden icudden

Amnir n webdaw uzrib
Ilugan d tewlihin


Uɣal ɣer tatoeba.org